MENU

เนื้อเพลง: วาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นเกาหลี Cover by Kyutae Oppa

โคเรฮันมารีกาแฮออมซอ
โอนึลตาลลาเวนจีอาพาโบยอ
ซารางอึลชัดอาตอนันนอน
ซางชอมันอันโกซือรอจอกาแนTOP 1 ประเทศไทย


วาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นเกาหลี Cover by Kyutae Oppa เนื้อเพลง

โคเรฮันมารีกาแฮออมซอ
โอนึลตาลลาเวนจีอาพาโบยอ
ซารางอึลชัดอาตอนันนอน
ซางชอมันอันโกซือรอจอกาแน
คียอกแฮ ซารางฮามยอน
อาพือเกฮาจีมัลโก คือลีโกคียอดแฮ
แวคาซึมอาพึนจี
นีกาซีจักกอยา
ซารางอีราน คิลอีลอืนกอ
นูกูเอเกมูลออโดอีเฮมดแฮ
เวนามยอนนานึนซังชอมันอืนโกเล
คาซืมอีนอมูอาพาโย
นานึนอังซังมลลัดออคือนอคานาลืลฮังซังอาพือเก
เนกาซึมอีเกซกอาพาวอ
คือนอเยอาพึนมัลทูดึลอี
ซารางเฮ
โพโกชีพออ
คืนเดคือนอนึนนารึลซารองอันเฮ
นันคือนอลึลลอโนลยอกเฮโย
อีลอแคมัลแฮโย
ซารางอีราน คิลอีลอืนกอ
นูกูเอเกมูลออโดอีเฮมดเฮ
เวนามยอนนานึนซังชอมันอืนโกเล
คาซืมอีนอมูอาพาโย
ซารางอีราน คิลอีลอืนกอ
นูกูเอเกมูลออโดอีเฮมดเฮเวนามยอมนานึนซังชอมันอืนโกเล
คาซืมอีนอมูอาพาโย